Asiakassopimuksen ehdot ja tietosuojakäytännöt

1 Asiakassopimuksen ehdot

1.1 Asiakkuus

Asiakassopimus on voimassa asiakassopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan. Asiakkuus on henkilökohtainen eikä sopimusta voida siirtää toisen henkilön nimiin. Mikäli osapuolten välillä solmitaan sopimuskauden aikana uusi asiakkuussopimus, korvaa tämä aiemmin voimassa olleen sopimuksen.

1.2 Palveluiden maksut

Asiakkaan tulee maksaa asiakassopimuksessa määritellyt valmennuspalvelut eräpäivään mennessä.

Alennukseen oikeuttavat todistukset tulee olla esitettävissä niin pyydettäessä.

1.3 Maksun/maksujen myöhästyminen

Maksun myöhästyessä peritään asiakkaalta muistutusmaksu (10 €) sekä viivästyskorko. Mikäli maksujen perintä joudutaan siirtämään perintätoimistolle, asiakas maksaa myös kohtuulliset perintäkulut. Mikäli huomautuksista huolimatta asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuussuhde purkaa. Asiakkaalle ilmoitetaan tästä kirjallisesti. Tällöin asiakkaalta peritään jokaisesta asiakkaalle suoritetusta palvelusta erikseen, sopimuksen solmimisajankohtana voimassaolevan Ravitsemustalon hinnaston mukainen maksu.

1.4 Asiakkuuden keskeytys.

Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kk), raskauden tai armeijan johdosta asiakkuussuhde voidaan keskeyttää asiakkaan ja valmentajan yhteisellä päätöksellä määräajaksi.

1.5 Asiakkuuden peruminen tai irtisanominen.

Digitaalisia palveluja (esim. verkkovalmennuksia) ei ole mahdollista peruuttaa ostotapahtuman jälkeen.

1.6 Terveydentila ja vakuutus

Asiakas on tietoinen mahdollista ravintoon liittyvistä riskeistä ja osallistuu valmennukseen omalla vastuullaan, vapauttaen samalla valmentajat vastuusta sopimuskauden aikana tai sen jälkeen asiakkaalle mahdollisesti ilmenevistä haitoista.

1.7 Muut seikat

Mikäli valmentaja suunnittelee asiakkaalle hänen omia tavoitteitaan, terveyttään ja hyvinvointiaan palvelevan henkilökohtaisen ravitsemussuunnitelman, niin ravitsemussuunnitelman perustana ovat asiakkaan antamat tiedot.

Valmennuksella aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia valmennuksen säännöllisyydestä ja jatkuvuudesta ja asiakkaan sitoutuneisuudesta. Tästä johtuen asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmennuksessa esitettyjä ohjeita.

2 Tietosuojakäytännöt

Käyttämällä Ravitsemustalon palveluja hyväksyt nämä tietosuojakäytännöt.

Ravitsemustalo saa kerätä käyttäjätietoja, joita käyttäjä lähettää tai joita saa kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

2.1 Käyttäjätietojen hyödyntäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Ravitsemustalo kerää käyttäjätietoja, kun asiakas käyttää palveluita.

Käyttäjätietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi, palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi ja Ravitsemustalon liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Ravitsemustalolle, käyttäjä hyväksyy tietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen näiden tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

2.2 Henkilötietojen luovutus

Käyttäjätietoja ei luovuteta ulkoisille osapuolille ilman käyttäjän kirjallista suostumusta tai soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi. Käyttäjä hyväksyy sen, että Ravitsemustalo saattaa luovuttaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille.

2.3 Käyttäjätietojen paikkansapitävyys

Käyttäjä sitoutuu antamaan Ravitsemustalolle paikkansapitäviä tietoja käyttäessään palveluita.

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää Ravitsemustaloa säilyttämästä tietojaan. Pyynnön voi toimittaa Ravitsemustalolle sähköpostitse osoitteeseen contact@ravitsemustalo.fi.

2.4 Henkilötietojen säilytys ja tarkistaminen

Ravitsemustalo säilyttää käyttäjätietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten tiedot on kerätty.

Tietoja säilytetään luottamuksellisesti niin, että ulkoiset osapuolet eivät pääse niihin käsiksi.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tietosuojaan liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa Ravitsemustalolla olevat käyttäjätietonsa, käyttäjä voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen contact@ravitsemustalo.fi.

2.5 Muut ehdot ja määräykset

Ravitsemustalolla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä.

3 Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Ravitsemustalon palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston tekijänoikeus, omistusoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Ravitsemustalolle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, muuntelu, muokkaaminen siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Ravitsemustalon ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat ohjeet ja tiedot perustuvat Ravitsemustalon luottamukselliseen tietoon, joka on Ravitsemustalon omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Ravitsemustalolle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.